Cụ thể, đối với lĩnh vực đầu tư chứng khoán, nhà đầu tư cá nhân thực hiện một hay nhiều giao dịch mua hoặc bán chứng khoán trong ngày có tổng giá trị từ 200 triệu đồng trở lên, với tổ chức thực hiện một hay nhiều giao dịch mua hoặc bán chứng khoán trong một ngày có tổng giá trị từ 500 triệu đồng trở lên được coi là giao dịch lớn. Bộ Tài chính yêu cầu tổ chức giao dịch

chứng khoán

, lưu ký, bù trừ, thanh toán… sàng lọc các giao dịch này để phát hiện giao dịch đáng ngờ.

Ngoài ra, các nhà đầu tư mua bảo hiểm, chơi xổ số, casino, trò chơi có thưởng giao dịch giá trị lớn trên 200 triệu đồng/ngày sẽ bị

giám sát

chặt chẽ bởi các tổ chức có thẩm quyền về phòng, chống rửa tiền.

Bộ Tài chính yêu cầu, khi phát hiện giao dịch đáng ngờ, doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm; tổ chức giao dịch, lưu ký, bù trừ, thanh toán chứng khoán; doanh nghiệp kinh doanh xổ số, casino… phải báo cáo bằng văn bản cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm phát hiện hoặc có lý do để tin rằng giao dịch đáng ngờ đã hoặc đang diễn ra.

Theo đó, các tổ chức báo cáo định kỳ hàng tháng phải lập và lưu trữ các báo cáo giao dịch có giá trị lớn theo mẫu quy định. Tổ chức báo cáo phải gửi báo cáo giao dịch có giá trị lớn cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi có yêu cầu. Tổ chức báo cáo phải rà soát, sàng lọc các giao dịch có giá trị lớn để phát hiện các giao dịch đáng ngờ./.

Linh Chi (Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.