Ngày 8/7, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SCC) ra thông báo yêu cầu các

công ty đại chúng

công ty niêm yết

thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ công bố thông tin và chế độ báo cáo theo quy định.

Cụ thể, các công ty thực hiện công bố thông tin định kỳ và bất thường cần đăng đầy đủ các thông tin liên quan trên phương tiện thông tin đại chúng và website của công ty đồng thời gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nội dung công bố thông tin để báo cáo.

Đặc biệt, đối với công ty niêm yết cần hoàn chỉnh báo cáo tài chính quý, báo cáo tài chính bán niên được soát xét bởi tổ chức kiểm toán chấp thuận đúng thời hạn để thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin định kỳ đầy đủ và kịp thời theo quy định.

Theo đó, các Sở giao dịch chứng khoán phải giám sát chặt chẽ việc công bố thông tin của tổ chức niêm yết, kiểm tra việc thực hiện công bố thông tin trên website của công ty và báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm về nghĩa vụ công bố thông tin.

Quy định của Thông tư 09/2010/TT-BTC hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán được ban hành ngày 15/01/2010, tuy nhiên cho đến nay nhiều công ty đại chúng, công ty niêm yết vẫn tỏ ra chưa có ý thức được trách nhiệm

công bố thông tin

đại chúng. Vì vậy mà cho tới nay, danh sách các đơn vị, cá nhân bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo xử phạt vi phạm hành chính về lỗi vi phạm công bố thông tin vẫn đang dài thêm./.

Linh Chi (Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.